DỰ ÁN

Tư vấn tổng thể chiến lược truyền thông và marketing cho tập đoàn GFS

Đề xuất chiến lược thương hiệu dài hạn cho tập đoàn GFS với các công cụ truyền thông đa kênh nhằm tiếp cận tập khách hàng tiềm năng cho các dự án Bất Động Sản của tập đoàn.

YÊU CẦU

Gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu cho tập đoàn GFS để làm gia tăng giá trị Bất Động Sản

DỊCH VỤ TRIỂN KHAI

Xây dựng chiến lược thương hiệu dài hạn cho tập đoàn GFS & các hoạt động truyền thông thương hiệu đi kèm (sản xuất TVC, phim doanh nghiệp, quảng cáo truyền hình, truyền thông báo chí…)