CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÊM

TẠI KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2021-2030

VỊ TRÍ

Khánh Hoà

CHỦ ĐẦU TƯ

Sở Du lịch Khánh Hoà

QUY MÔ VÀ LĨNH VỰC

Tư vấn chiến lược phát triển

Đưa tỉnh Khánh Hòa vào danh sách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai thí điểm hoạt động kinh tế ban đêm.

YÊU CẦU

1. Đưa tỉnh Khánh Hòa vào danh sách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai thí điểm hoạt động kinh tế ban đêm.
2. Nghiên cứu về khái niệm kinh tế đêm, nghiên cứu hiện trạng và mức độ khả thi của tỉnh Khánh Hòa đối với việc phát triển kinh tế đêm nhằm xác định lợi thế cạnh tranh của tỉnh, đặc biệt là những lợi thế liên quan tới văn hóa bản địa nhằm đưa ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, mới lạ.
3. Đề xuất mô hình kinh tế ban đêm phù hợp với thực tiễn và thẩm quyền của địa phương. Kiến nghị trình lên Chính phủ phê duyệt những cơ chế, chính sách cần bổ sung, thay đổi để triển khai kinh tế ban đêm nếu nằm ngoài thẩm quyền của địa phương.
4. Đề xuất sản phẩm đặc thù trong hoạt động kinh tế đêm nhằm góp phần phát triển đa dạng sản phẩm du lịch Khánh Hòa. Phát huy tính trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các thị trường khách du lịch.
5. Đề xuất cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý thuật lợi trong việc thu hút nhà đầu tư, phát triển sản phẩm kinh tế đêm trong hoạt động du lịch. Chú trọng phát triển các sản phẩm đặc thù, là thế mạnh và mang tính đẳng cấp, nhằm thu hút thị trường khách có khả năng chi tiêu cao.
6. Đề xuất cơ chế, mô hình quản lý, vận hành nhằm đảm bảo phát triển bền vững, tăng giá trị, nguồn thu và giải quyết việc làm cho người dân nhưng đồng thời đảm bảo an ninh trật tự xã hội và an toàn cho khách du lịch.

GIẢI PHÁP

• Nghiên cứu tổng thể hiện trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, du lịch tại Khánh Hoà nhằm xác định các lợi thế phát triển kinh tế đêm của Khánh Hoà.
• Nghiên cứu các mô hình phát triển kinh tế đêm trên thế giới, dựa vào lợi thế canh tranh đã xác định để đưa ra đề xuất về mô hình phát triển kinh tế đêm phù hợp với Khánh Hoà đảm bảo khả thi triển khai, phù hợp với định hướng phát triển chung về Kinh tế đêm của Việt Nam.
• Đề xuất chiến lược phát triển tổng thể theo hướng triển khai 2 giai đoạn: thí điểm và đại trà.
• Đề xuất các hoạt động kinh tế đêm hấp dẫn và quy hoạch quản lý đảm bảo hiệu quả kinh tế, thu hút hấp dẫn khách du lịch và người dân địa phương đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh trong địa bàn triển khai kinh tế đêm
• Xây dựng cơ chế phù hợp để thúc đẩy khối tư nhân tham gia vào và xây dựng phát triển kinh tế đêm.
• Xây dựng các danh sách các khu vực đề xuất triển khai thí điểm giai đoạn 2021-2025.