TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
SIÊU ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG SỐ KSBANK

YÊU CẦU

• Tư vấn chiến lược phát triển siêu ứng dụng ngân hàng KSBank.
• Ngân hàng số thế hệ thứ tư đầu tiên tại Việt Nam, với hệ thống sản phẩm tài chính đa dạng: KSBond, KSFund, KSInvest, KSInsurance... nhằm thu hút khách hàng mới cho KSBank và phục vụ cho hệ sinh thái bất động sản chung của Sunshine Group

DỊCH VỤ TRIỂN KHAI

  • Nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng và các mô hình ngân hàng số nổi bật
  • Phối hợp với đội ngũ chuyên gia Ngân hàng
  • Tài chính trong và ngoài nước để tư vấn chiến lược dài hạn
  • Xây dựng các sản phẩm tài chính trên ứng dụng, đặc biệt là các sản phẩm đầu tư: KSBond, KSFund, KSInvest, KSInsurance…
  • Định hướng chiến lược kinh doanh, vận hành và đầu tư cho mô hình ngân hàng số 4.0