DỰ ÁN

Tư vấn tổng thể chiến lược, truyền thông Marketing cho tập đoàn Sunshine

CHỦ ĐẦU TƯ

Tập đoàn Sunshine

Đề xuất chiến lược thương hiệu dài hạn cho tập đoàn Sunshine, bao gồm các dự án bất động sản.
Gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu cho tập đoàn Sunshine để tăng giá trị Bất Động Sản và các sản phẩm khác